O projekte SAMRS/2019/PPP/1/10

Cieľ a predmet projektu:

rozvoj a zvýšenie vedomostnej úrovne a odborných zručností odborných pracovníkov v oblasti konzervácie a praktického využívania objemových krmív.

Špecifické ciele projektu:

  • zvýšiť odbornú úroveň znalostí cieľovej skupiny pri výkone jej činnosti prostredníctvom odborného vzdelávania za účelom zlepšenia výsledkov ich práce
    a zvýšenia ekonomického prínosu a pripraviť ju pre rozširovanie a následné opakované vzdelávanie ďalších odborných pracovníkov v cieľovej krajine
  • zvýšiť a zlepšiť praktické odborné zručnosti cieľovej skupiny využívaním WEB aplikácie pre praktickú aplikáciu získaných poznatkov v procese vzdelávacích aktivít

Termín ukončenia projektu: 30. septembra 2021


Jeden z úspešne dosiahnutých cieľov projektu ...

Vzhľadom k situácii spôsobenej pandémiou COVID 19 boli uskutočnené skupinové, ale aj individuálne webináre.
Odborný garant projektu v záujme čo najlepšieho naplnenie cieľov projektu poskytoval  počas celej doby realizácie projektu hot-line pre využívanie web-aplikácie TauriNut.
Vysokú efektívnosť a účinnosť aktivít na zvyšovanie odbornej úrovne poradenstva poradcov partnera a efektívne naplnenie cieľov projektu dokumentuje využívanie tejto aplikácie v odbornej praxi:

23 užívateľov / 5 201 prístupov do aplikácie TauriNut

Priemerný počet prístupov na jedného užívateľa predstavuje 226 aktívnych prístupov počas priebehu projektu, za čím je ukrytý veľký počet úspešne zostavených kŕmnych dávok.

Je to praktický výsledok tohto projektu v každodennej odbornej práci 
a efektívne naplnenie stanovených cieľov,
napriek objektívnym prekážkam, ktoré sa vyskytli v priebehu realizácie projektu.