SILÁŽNA ZRELOSŤ KUKURICE ... príručka 06 -2023


NOVINKA !!!

METODIKA HODNOTENIA HYBRIDOV - ŠTANDARDNÝ OPERAČNÝ POSTUP

... určená v prvom rade pre výrobnú prax !!!

Prvým cieľom tejto publikácie je načrtnutie nového a v porovnaní so súčasnosťou omnoho širšieho pohľadu na charakteristiky silážnych hybridov kukuríc v podmienkach Slovenskej republiky. Popis vývoja a zmien v živinovom zložení hybridov silážnych kukuríc v priebehu ich vegetačného vývoja, ale aj opis vzťahov medzi jednotlivými faktormi predstavujú ďalší, nie menej závažný cieľ. Hlavným cieľom j e čo najpresnejšia a najvýstižnejšia definícia pojmu SILÁŽNA ZRELOSŤ a to na základe zhodnotenia výsledkov z dlhodobých sledovaní vývoja porastov kukuríc na Slovensku, ale aj v porovnaní s metodickými postupmi  používanými doma aj vo svete. Súčasťou tohto procesu je analýza systémov vyjadrujúcich skorosť respektíve neskorosť v dozrievaní hybridov, čo v sebe zahrňuje analýzu uplatnenia a funkčnosti modelu zrelostných skupín FAO. Porovnanie systematicky získaných výsledkov z praxe s metodikou pokusov na siláž používanou v rámci štátnych odrodových skúšok, predstavuje súčasť hlavného cieľa, ku ktorému patrí a na ktorý nadväzuje NOVÁ METODIKA HODNOTENIA SILÁŽNYCH HYBRIDOV KUKURICE.

Konečný cieľ je zameraný na výrobnú prax a v rôznych formách predkladá:

  • nový prístup a pohľad na hybridy silážnej kukurice, ktorý v prvom rade rešpektuje fyziologické danosti prežúvavcov a z tohto hľadiska definuje kvalitu a produkčnú účinnosť kukuričných siláží
  • štandardný operačný postup MONITORING SILÁŽNEJ ZRELOSTI KUKURÍC
  • informácie, postupy a nástroje pre výber hybridov do plánov a stratégií silážovania kukurice v presnej a riadenej výžive prežúvavcov